Na základe žiadosti 00ŠÚV sa uskutoční stretnutie s vedením školy vo veci prejednania kolektívnej zmluvy dňa 6.2.2018 o 15.00. 

Odborová organizácia ŠÚV ___________________________________________________________________________

 

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze
 

Ustanovujúca členská schôdza OO ŠÚV podľa § 6 zákona č. 83/1990 zb. sa konala dňa 12.12.2017 o 14.30. hodine v budove ŠÚV, Jakobyho 15 v miestnosti č.5.

Zasadnutie ustanovujúcej členskej schôdze otvoril úvodným príhovorom člen prípravného výboru Martin Vysoký, kde predstavil ciele a stanovy OO ŠÚV.

 

Prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1. Voľba overovateľov

2. Voľba predsedu

3. Voľba pracovného výboru OO ŠÚV

4. Rôzne

 

Hlasovanie: OO ŠÚV schválila overovateľov, ktorí boli zároveň aj volebná komisia.

 Pál Peter, Maurer Rudolf

Za:  27            Proti:  0         Zdržal sa: 0

Hlasovanie: OO ŠÚV schválila program schôdze.

Za:   27           Proti: 0         Zdržal sa: 0

K bodu 2:

 Na predsedu kandidovali dvaja kandidáti. Ing. Martin Vysoký a Ing. Katarína Ilčíková. Voľby prebehli tajným hlasovaním s týmto výsledkom.  Počet hlasov : 27 , Vysoký 22, Ilčíková 3, Zdržal sa 2.

Uznesenie : OO ŠÚV zvolila za predsedu Ing. Martina Vysokého.

K bodu 3:

OO ŠÚV sa v diskusii dohodla na trojčlennom výbore. Predseda, podpredsada a tajomník. Za členov výboru kandidovali dvaja kandidáti. Na podpredsedu Mgr. Jaroslav Kaminský a na tajomníka Martina Čečrlová.  Voľby prebehli tajným hlasovaním s týmto výsledkom.  Počet hlasov : 26 , Kaminský  25, Čečrlová 23, Zdržal sa 0

Uznesenie : OO ŠÚV zvolila za podpredsedu Mgr. Jaroslava Kaminského a za tajomníka Martinu Čečrlovú.

K bodu 4:

Predseda OO ŠÚV Martin Vysoký informoval členov o odovzdaní zápisnice o vzniku OO ŠÚV vedeniu školy. Podpredseda Jaroslav Kaminský informoval členov o príprave vianočného posedenia.

Prílohy:

1. Prezenčná listina

2.Pozvánka na Ustanovujúcu schôdzu s návrhmi kandidátov

 

Predseda OO ŠÚV                                              Overovatelia :

................................                                             ..........................................................

                                                                             ..........................................................

....